Vi vill påminna samtliga boende om att bilkörning på gårdarna endast får ske i samband med i- och urlastning och att det är viktigt att alla kör långsamt då vi har många barn som leker i området. Vi vill även poängtera att gårdarna inte får användas för parkering av bilar. För tvättning av bilar hänvisar vi till tvätthallar eller liknande där tvättvattnet rensas innan det når våra vattendrag.