Ordförande, webb- och laddinfrastrukturansvarig

Thomas Ejnefjäll (ordforande@skogsbarens.org)

Kassör

Monica Andersson (kassor@skogsbarens.org) 070 – 738 84 27

Sekreterare och laddinfrastrukturgruppen

Sven-Erik Axelsson (sekreterare@skogsbarens.org)

Material- och underhållsansvarig och kontaktperson mot entreprenör i laddinfrastrukturprojektet

Bengt Eriksson (bengt.eriksson@skogsbarens.org)

El- och tvättstugeansvarig och brandskyddsansvarig

Fredrik Pettersson (fredrik.pettersson@skogsbarens.org)

Snö-, sop- och VA-ansvarig och kontaktperson mot entreprenör i laddinfrastrukturprojektet

Christer Danielsson (christer.danielsson@skogsbarens.org)

Suppeant

Saliba Yonan (saliba.yonan@skogsbarens.org)

E-post till samtliga i styrelsen (styrelsen@skogsbarens.org)

REVISORER

Ordinarie

Carl Gustav Bondesson (revisor1@skogsbarens.org)

Dick Lundberg (revisor2@skogsbarens.org)

E-post till båda revisorerna (revisorer@skogsbarens.org)

Suppleanter

Stefan Berg och Dörthe Berg

ARBETSFÖRDELNING STYRELSEN

Ledamöter

 • Rapporterar planerade och utförda aktiviteter till övriga i styrelsen.
 • Dokumenterar sådant som inte dokumenteras i styrelseprotokoll på ett sådant sätt att det är tillgängligt för övriga i styrelsen och bevaras för kommande styrelser.
 • Deltar i styrelsearbetet.
 • Meddelar kassören när något köps in, beställs eller upphandlas. Attesterar sedan faktura eller kvitto med namnteckning.
 • Tar in anbud från minst två leverantörer vid inköp över 10 000 kr.
 • Omprövar upphandlade tjänster med nya anbud minst vart femte år men gärna efter tre år.
 • Läser och besvarar e-post inom tre dagar under normala omständigheter.
 • Påtalar och ingriper om styrelsearbetet inte fungerar eller om ärenden faller mellan stolarna.

Ordförande

 • Kallar till styrelsemöte minst fem dagar innan möte.
 • Skriver och skickar ut dagordning minst fem dagar innan styrelsemöte.
 • Leder styrelsemöten.
 • Ansvarar för att tidigare beslut följs upp på kommande styrelsemöten.
 • Skriver informationsutskick kring motioner inför föreningsstämma (årsmöte).
 • Skriver förslag till kallelse, dagordning, verksamhetsberättelse till föreningsstämman (årsmöte).
 • Informerar valberedningen om vakanta platser inför föreningsstämma (årsmöte).
 • Ansvarar för att frågor till styrelsen besvaras skyndsamt.
 • Skriver nyhetsbrev fyra gånger per år.
 • Frågar övriga ledamöter via e-post när beslut behöver fattas och det inte finns tid att kalla och hålla styrelsemöte.
 • Välkomnar nyinflyttade till samfälligheten.
 • Underhåller förteckning över samfällighetens nycklar.
 • Kallar revisorerna till styrelsemöte vid extraordinära händelser eller andra händelser som medför att budget behöver ändras.

Kassör

 • Gör utbetalningar och se till så att fordringar betalas in.
 • Sköter löpande bokföring och ser till så att verifikationer finns för alla in- och utbetalningar.
 • Ser till att föreningens skatter och avgifter betalas.
 • Lämnar kontrolluppgifter till Skatteverket.
 • Rapporterar fakturerad vattenförbrukning till VA-ansvarig.
 • Rapporterar fakturor kring sophantering till sopansvarig.
 • Gör bokslut.
 • Fungerar som kontaktperson mot samfällighetens bank.
 • Skapar budgetförslag utifrån styrelsens beslut.
 • Lämnar budgetunderlag till styrelsen.
 • Bjuder in revisorerna att granska bokföringen efter bokslut.
 • Ser till att föreningen har ett ordentligt försäkringsskydd.
 • Distribuerar avier för kvartalsavgifter och utnyttjande av gemensam tvättstuga.
 • Hämtar bokningslistor från tvättstugan och ser till så att det finns bokningslistor i tvättstugan.
 • Sammanställer och digitaliserar vattenavläsning från samtliga fastigheter två gånger per år.

Sekreterare

 • Skriver ut dagordning till styrelsemöten.
 • Skriver protokoll vid styrelsemöten och ansvarar för att samtliga beslut protokollförs.
 • Skickar ut protokoll från styrelsemöten till övriga styrelsen via e-post senast en vecka efter mötet (för synpunkter).
 • Publicerar protokoll från styrelsemöten på hemsidan senast två veckor efter mötet.
 • Arkiverar underskrivna protokoll.
 • Distribuerar nyhetsbrev, kallelse och underlag till föreningsstämma (årsmötet) och övriga utskick till samtliga hushåll.
 • Anmäler/uppdaterar kontaktpersoner till Lantmäteriet och Villaägarna.

VA-ansvarig

 • Läser av inkommande vatten och motionerar ventiler minst fyra gånger per år (31/3, 31/6, 31/9, 31/12).
 • Läser av inkommande vatten nattetid vid misstanke om vattenläcka.
 • Verifierar avlästa värden mot fakturor från kommunen.
 • Beställer spolning av avloppsledningen mellan Blåbärsvägen 5 och Blåbärsvägen 11/13 årligen då stamledningen här sjunkit ca 15 cm till följd av en tidigare vattenläcka.
 • Diskuterar behov av slamsugning och/eller spolning av övriga brunnar med de olika kvarteren och beställer slamsugning och/eller spolning vid behov.

Materialansvarig

 • Upprätthåller aktuell förteckning över samfällighetens material med tillhörande plats.
 • Köper in material till samfälligheten vid behov.
 • Beställer containrar till städdagarna.
 • Beställer sand till samfällighetens sandlådor till vårens städdag vartannat år.
 • Hyr utrustning för att sopa grus från gräsmattor till vårens städdag.
 • Kör kasserat material till återvinning.

El- och tvättstugeansvarig

 • Inspekterar gatlyktor minst fyra gånger per år och rapporterar felaktigheter.
 • Inspekterar belysning på garage och byter lampor vid behov.
 • Inspekterar samfällighetens tvättstuga en gång per månad.

Underhållsansvarig

 • Ansvarar för att hålla underhållsplanen aktuell.
 • Dokumenterar utförda underhållsåtgärder, både sådant som köps in av hantverkare men även sådant som utförts av medlemmar.
 • Kontaktar besiktningsman och hantverkare för besiktning och/eller åtgärder av samfällighetens byggnader och grönområden vid behov.
 • Utvärderar arbeten som ålagts enskilda kvarter.
 • Ansvarar för att lekparker inspekteras ur säkerhetssynpunkt minst en gång per år.
 • Kontinuerligt diskuterar underhållsbehov med kvartersombud och boende på de olika kvarteren.
 • Fungerar som kontaktperson mot person/företag som ansvarar för gräsklippning i samfälligheten.

Brandskydds- och sopansvarig

 • Kontinuerligt undersöker behov och dimensionering av olika sopkärl.
 • Beställer tvättning av kompostkärl minst en gång per år och för övriga kärl vid behov.
 • Kontaktar kommunen vid utebliven sophämtning.
 • Ansvarar för att batteriboxar töms.
 • Kontrollerar fakturor från kommunen kring sophantering och kontaktar kommunen vid felaktigheter.
 • Ansvarar för att garage och kvartershus inspekteras ur brandskyddssynpunkt minst en gång per år.
 • Ansvarar för att samfällighetens medlemmar informeras om brandskyddsregler gällande garage och kvartershus.

Snöansvarig

 • Upphandlar företag för snöröjning.
 • Fungerar som kontaktperson mot företag som ansvarar för snöröjning i samfälligheten.
 • Tillsammans med företag anlitade för snöröjning inspekterar samfällighetens områden innan och efter snöröjningssäsongen.

Webbansvarig

 • Fungerar som kontaktperson mot samfällighetens webbhotell.
 • Ansvarar för att hemsidan innehåller uppdaterad och korrekt information.
 • Informerar om styrelsens arbete via hemsidan.
 • Uppdaterar e-postadresser och e-postlistor för styrelse, kvartersombud och revisorer.
 • Uppdaterar tillgång till den digitala arbetsytan.
 • Fjärravläser samtliga vattenmätare vid halv- och helårsskifte.
 • Fjärravläser vattenmätare när boende flyttar.
 • Sammanställer vattenavläsning från samtliga fastigheter två gånger per år och lämnar uppgifterna till kassör.

Laddinfrastrukturansvarig

 • Leder arbetsgruppen för laddinfrastruktur och dess möten.
 • Kallar till arbetsmöten minst fem dagar innan möte.
 • Ansvarar för att tidigare beslut följs upp på kommande möten.

REVISORER

Revisor
Revisor granskar löpnade under året:

 • Att stadgar följs.
 • Styrelsens förvaltning, dvs att nödvändiga beslut har fattats och att beslut utförs.

Revisor granskar efter bokslut:

 • Verifikationer så att de är riktiga och har bokförts på ett korrekt sätt.
 • Bokföringen i övrigt och ser så den stämmer med verkligheten.
 • Att budgetuppföljning görs.
 • Balans och resultaträkning.
 • Verksamhetsberättelsen.
 • Delägarförteckningen så att den är aktuellt.
 • Föreningens försäkringar.