Vad gör Skogsbärens SFF?

Alla som äger en fastighet på Hjortronvägen, Blåbärsvägen eller Lingongången äger även andelar i flera gemensamhetsanläggningar. För att förvalta dessa anläggningar har Skogsbärens samfällighetsförening skapats. Samfällighetsföreningen äger alltså inte gemensamhetsanläggningarna utan förvaltar dessa åt de enskilda fastighetsägarna. Skogsbärens SFF förvaltar följande anläggningar och ansvarar för underhåll av dessa anläggningar, sophantering och snöröjning av ytorna:

 • Nyköping Arnö ga:4 (fastigheter på Lingongången har ingen andel i denna anläggning)
  • Garagelängor vid kvarter 1 – 5 (Hjortronvägen och Blåbärsvägen).
  • Parkeringsplatser vid garagelängorna på kvarter 1 – 5 (Hjortronvägen och Blåbärsvägen).
  • Kvartershus på kvarter 1 – 5 (Hjortronvägen och Blåbärsvägen).
 • Nyköping Arnö ga:5
  • Lyktstolpar och ledningar till dessa.
  • TV-nät. Samfällighetens gamla TV-nät används inte längre utan har ersatts av ett fibernät som ägs av Gästabudstaden fram till avlämningspunkt i varje hushåll. Fiberledningar inom fastigheter (från avlämningspunkt till boxen från Gästabudstaden) ägs av varje enskild fastighetsägare. Samfälligheten tillhandahåller digital TV via fibernätet via Sappa.
 • Nyköping Arnö ga:6
  • Ledningar för kallvatten från kommunens förbindelsepunkter till och med första avstängningsventilen efter vattenmätaren i anslutna fastigheter.
  • Ledningar för avlopp från kommunens förbindelspunkt till bostadshusens fasader. Ledningar under radhuslängor ägs gemensamt av boende i varje länga.
  • Ledningar för regnvatten från kommunens förbindelsepunkter till anslutna fastigheter (tomtgräns).
 • Nyköping Arnö ga:7
  • Fjärrvärmeledningar. Huvuddelen av fjärrvärmenätet övertogs av Vattenfall 2009-01-01. I de flesta fastigheter äger Vattenfall fjärrvärmeledningarna fram till första avstängningsventil i varje hushåll. Samfälligheten äger dock fortfarande ledningarna från markventilerna (monterade utanför gaveln) till första avstängningsventil i hushållen i längorna Hjortronvägen 18 – 26, Hjortronvägen 70 – 78, Hjortronvägen 80-82, Hjortronvägen 50 – 54, Hjortronvägen 44 – 48, Hjortronvägen 96 – 106, Hjortronvägen 84 – 94, Blåbärsvägen 29 – 39 och Blåbärsvägen 22 – 32. Understruken adress är där fjärrvärmen går in i längan.
 • Nyköping Arnö ga:8
  • Lekplatser och grönområden.
  • Cykelvägar på varje kvarter. Cykelvägarna mellan kvarteren tillhör kommunen.
 • Nyköping Blåbäret ga:1
  • Området där sopstationerna ligger inklusive staket, moloken m.m.

TV

Sappa är leverantör av de TV-kanaler som erbjuds i samfälligheten via fibernätet. Om något problem skulle uppstå så kontaktar du Sappa (även om felet rör Gästabudstadens utrustning). Mer information hittar du på Sappas hemsida.

Vem bestämmer i samfälligheten?

Ägarna av fastigheterna som ingår i samfälligheten bestämmer genom den årliga stämman (årsmöte) som normalt äger rum i mars eller april. Senast två veckor innan får du som boende kallelse och dagordning i din brevlåda. I samband med stämman väljs styrelsen som har till uppdrag att förvalta de gemensamma anläggningar enligt ovan och utföra stämmans beslut. I samband med stämman utses ett kvarterombud per område, det vill säga 6 stycken. Kvartersombudet är länken mellan kvarteret och samfällighetens styrelse samt fungerar som valberedning.

Vad är kvartalsavgift?

Som boende i Skogsbärens samfällighetsförening betalar du avgift till samfällighetsföreningen fyra gånger per år – 31 januari. 30 april, 31 juli och 31 oktober. I avgiften ingår preliminär avgift för kallvatten, sophämtning, snöröjning, kostnader för underhåll av gemensamma byggnader mm. För bostadsrättsföreningarna ingår detta i månadshyran.

Vem underhåller våra gemensamma byggnader?

För att hålla samfällighetsavgiften nere så försöker vi göra så mycket som möjligt själva. Samfällighetsföreningen har två fasta tillfällen för gemensam städning och underhåll av kvarter och gemensamma ytor. Som regel genomförs städ- och underhållshelgerna sista helgen i april och sista helgen i oktober (avvikelser kan förekomma) och leds av respektive kvartersombud. Till dessa städ- och underhållshelger beställer styrelsen sopcontainer, som endast får användas till trädgårdsavfall. Om behov finns i respektive kvarter har kvartersombudet rätt att kalla till ytterligare tillfällen för städning och underhåll. Samfälligheten har en försäkring som även omfattar samfällighetens boende medan de utför arbete för samfälligheten såsom underhåll av gemensamma byggnader.

Gemensam tvättstuga?

I samfällighetsföreningen finns en grovtvättstuga som kan användas av boende i samfälligheten. Grovtvättstugan finns i kvarter 5 (Blåbärsvägen). Nyckel till tvättstugan kan kvitteras ut hos materialansvarig i styrelsen. Städinstruktioner finns anslagna i tvättstugan. För allas trevnad, lämna tvättstugan som du själv vill att den ska se ut när du kommer.

Vid eventuella problem med något i tvättstugan, kontakta:

Fredrik Pettersson, Lingongången 19
fredrik.pettersson@skogsbarens.org

Vad behöver jag göra när jag säljer min fastighet?

I samband med ägarbyte är den som flyttar från samfälligheten skyldig att anmäla detta till samfällighetens kassör (kassor@skogsbarens.org). Uppgifter som ska lämnas är:

 • Namn och telefonnummer till nya ägaren
 • Datum för ägarbyte
 • Avläsning kallvattnet från bytesdagen
 • Ny adress till den gamla ägaren